www.igeorge.eu GEORGE FOUNDATION Nadační fond George, Nákladní 41a Opava, číslo účtu: 1033643947/6100 equabank. Koupí produktů přispíváte na chod nadačního fondu a za to Vám děkujeme.

Zakladatelská listina

Zakládací listina nadačního fondu George

www.igeorge.eu

Obsah

a) název a sídlo nadačního fondu : George, Nákladní 41 2

b) Ing. Jiří Urban, Mírová 29, Opava, 11.9.1984_ 2

c) Dobročinný_ 2

d) výše majetkového vkladu, který se každý zřizovatel zavazuje vložit do nadačního fondu; 5000 Kč_ 2

f) počet členů dozorčí rady: 0 popřípadě datum narození, a trvalé bydliště prvního revizora, vykonává-li působnost dozorčí rady revizor, 2

g) správce vkladů: Ing. Jiří Urban_ 2

h) podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu nebo vymezení okruhu činností, jež nadační fond může vzhledem k svému účelu vykonávat. 2

 a) název a sídlo nadačního fondu : George, Nákladní 41

 b) Ing. Jiří Urban, Mírová 29, Opava, 11.9.1984

 c) Dobročinný

Posláním našeho fondu je pomáhat lidem v nouzi. Nejenom finančně, ale i právně, ekonomicky i sociálně. Pomáháme těm, kteří to nejvíce potřebují.

Programy.

1.         Domácí násilí.

2.        Propuštění trestanci.

3.        Covid 19 a jeho dopady.

4.        Matky samoživitelky.

5.        Lidé bez domova.

6.        Umění a umělci bez práce.

d) výše majetkového vkladu, který se každý zřizovatel zavazuje vložit do nadačního fondu; 5000 Kč

f) počet členů dozorčí rady: 0 popřípadě datum narození, a trvalé bydliště prvního revizora, vykonává-li působnost dozorčí rady revizor,

g) správce vkladů: Ing. Jiří Urban

h) podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu nebo vymezení okruhu činností, jež nadační fond může vzhledem k svému účelu vykonávat.

Příspěvky jsou poskytování se souhlasem všech členů správní rady. Jednotlivé projekty jsou vybírány s ohledem na programy, které jsou aktuálně podporovány. Programy jsou ve výlučném strategickém

I)                     Změna nadační listiny : Ano. Zakladatel může měnit nadační listinu. Pouze zakladatel může měnit účel nadačního fondu

II)                   Může stanovit, že určitý počet členů správní rady musí být zvolen z kandidátů navržených správní radě osobami určenými nadační listinou, případně osobami určenými způsobem tam stanoveným

Note

Návrh na zápis nadačního fondu do nadačního rejstříku musí být kromě nadační listiny předloženy následující dokumenty:

  • čestná prohlášení členů správní a dozorčí rady o     tom, že splňují všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon uvedené     funkce a souhlas s ustanovením do funkce,
  • prohlášení správce vkladu o tom, jak spravuje vklad     zřizovatele,
  • doklad o splacení peněžního vkladu,
  • je-li zřizovatelem právnická osoba, doklad o tom, že     je právnickou osobou,
  • souhlas majitele domu, v němž je sídlo nadačního     fondu, s umístěním sídla,
  • výpis z katastru nemovitostí, v němž je sídlo     nadačního fondu.

Pozitiva nadačního fondu

  • k dosahování účelu, pro který byl nadační fond     zřízen, používá veškerý svůj majetek,
  • nadační fond nemusí splňovat předpoklad trvalého     výnosu,
  • minimální výše vkladu není zákonem stanovena, ale je     ponechána na vůli zřizovatele,
  • osvobození od daně z příjmů právnických osob, daně     dědické a darovací.